Chnlogo.gif (2131 bytes)   Chinese Phonetics


Tables of the Combinations of the Initials and Finals in Common Speech

            Table 1   Combinations of initials and those finals that begin with "a," "o," "e," or "-i"
            Table 2   Combinations of initials with those finals that begin with "i"
            Table 3   Combinations of initials and those finals that begine with "u" or "

Initials are in the color of blue.
Finals are in the color of red.
Half vowels/half consonants are in the color of green.

To hear the pronunication of the syllable in each cell, just click it.  For purpose of practicing, each syllable is pronounced with four tones for you to listen to, although some syllables with certain tones are meaningless in Chinese.


        Table 1   Combinations of initials and those finals that begin with "a," "o," "e," or "-i."

Finals a o e   -i -i er ai ei ao ou an en ang eng ong

Initials

* * * * * * * * * * * * * * * *

b

ba bo * * * * * bai bei bao * ban ben bang beng *

p

pa po * * * * * pai pei pao pou pan pen pang peng *

m

ma mo * * * * * mai mei mao mou man

men

mang meng *

f

fa fo * * * * * * fei * fou fan fen fang feng *

d

da * de * * * * dai dei dao dou dan * dang deng dong

t

ta * te * * * * tai * tao tou tan * tang teng tong

n

na * ne * * * * nai nei nao nou nan nen nang neng nong

l

la * le * * * * lai lei lao lou lan * lang leng long

z

za * ze * zi * * zai zei zao zou zan zen zang zeng zong

c

ca * ce * ci * * cai cei cao cou can cen cang ceng cong

s

sa * se * si * * sai sei sao sou san sen sang seng song

zh

zha * zhe * * zhi * zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong

ch

cha * che * * chi * chai * chao chou chan chen chang cheng chong

sh

sha * she * * shi * shai shei shao shou shan shen shang sheng *

r

* * * * * * * * * rao rou ran ren rang reng rong

j

* * * * * * * * * * * * * * * *

q

* * * * * * * * * * * * * * * *

x

* * * * * * * * * * * * * * * *

g

ga * ge * * * * gai gei gao gou gan gen gang geng gong

k

ka * ke * * * * kai * kao kou kan ken kang keng kong

h

ha * he * * * * hai hei hao hou han hen hang heng hong

a * e * * er ai ei ao ou an en ang * *

topblu.gif (1245 bytes)


       Table 2   Combinations of initials with those finals that begin with "i"

Finals i ia iao ie iou ian in iang ing iong
Initials * * * * * * * * * *

b

bi * biao bie * bian bin * bing *

p

pi * piao pie * pian pin * ping *

m

mi * miao mie miu mian min * ming *

f

* * * * * * * * * *

d

di * diao die diu dian * * ding *

t

ti * tiao tie * tian * * ting *

n

ni * niao nie niu nian nin * ning *

l

li * liao lie liu lian lin liang ling *

z

* * * * * * * * * *

c

* * * * * * * * * *

s

* * * * * * * * * *

zh

* * * * * * * * * *

ch

* * * * * * * * * *

sh

* * * * * * * * * *

r

* * * * * * * * * *

j

ji jia jiao jie jiu jian jin jiang jing jiong

q

qi qia qiao qie qiu qian qin qiang qing qiong

x

xi xia xiao xie xiu xian xin xiang xing xiong

g

* * * * * * * * * *

k

* * * * * * * * * *

h

* * * * * * * * * *

yi ya yao ye you yan yin yang ying yong

topblu.gif (1245 bytes)


        Table 3   Combinations of initials and those finals that begine with "u" or ""

Finals

u ua uo uai ue uan un uang ueng e an n

Initials

* * * * * * * * * * * * *

b

bu * * * * * * * * * * * *

p

pu * * * * * * * * * * * *

m

mu * * * * * * * * * * * *

f

fu * * * * * * * * * * * *

d

du * duo * dui duan dun * * * * * *

t

tu * tuo * tui tuan tun * * * * * *

n

nu * nuo * * nuan * * * n ne * *

l

lu * luo * * luan lun * * l le * *

z

zu * zuo * zui zuan zun * * * * * *

c

cu * cuo * cui cuan cun * * * * * *

s

su * suo * sui suan sun * * * * * *

zh

zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang * * * * *

ch

chu * chuo chuai chui chuan chun chuang * * * * *

sh

shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang * * * * *

r

ru * ruo * rui ruan run * * * * * *

j

* * * * * * * * * ju jue juan jun

q

* * * * * * * * * qu que quan qun

x

* * * * * * * * * xu xue xuan xun

g

gu gua guo guai gui guan gun guang * * * * *

k

ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang * * * * *

h

hu hua huo huai hui huan hun huang * * * * *

wu wa wo wai wei wan wen wang weng yu yue yuan yun1

back_page.gif (1091 bytes)                                                                                                                      topblu.gif (1245 bytes)


Copyright 1999 by John Jinghua Yin
Please report any problems to John Jinghua Yin
Created on
August 28, 1998
Last revised on September 05, 1999