Consumer Assistance Program : University of Vermont

University of Vermont

Consumer Hotline:  Toll Free In VT (800) 649-2424 or (802) 656-3183

altcomplaint_eng

Chuong trình trợ giúp khách hàng là gì?

Đa gần ba thập niên Chuong trình trợ giúp khách hàng (CAP) của Văn phòng Luật su Tổng hợp đa giúp nguời dân Vermont giải quyết các cuộc tranh cãi về thuong mại, phòng ngừa gian lận và truy tìm các dịch vụ có sẵn.

Có khiếu nại của khách hàng?

Hãy điền đon khiếu nại hay liên lạc với chúng tôi để bắt đầu con đuờng đúng cho việc giải quyết vấn đề của bạn.

Tôi điền đon khiếu nại bằng cách nào?

CAP nhận đon viết tay bằng đon trên mạng, hay bằng e-mail, điện tín hay buu điện. Xin luu ý là các thông tin mà bạn cho Văn phòng chúng tôi có thể để vào hồ so công cộng. Khi viết cho chúng tôi, xin nhớ chắc là cung cấp cho chúng tôi bản tóm tắt khiếu nại, địa chỉ buu điện và số điện thọai ban ngày, địa chỉ và số điện thọai co sở thuong mại bạn khiếu nại. Nếu bạn có gởi cho chúng tôi hồ so, xin chỉ gởi bản sao, vì chúng tôi không thể gởi trả lại hồ so bạn đa gởi cho văn phòng chúng tôi.

Gởi trên mạng: ĐON KHIẾU NẠI TRÊN MẠNG

E-mail chúng tôi:  consumer@uvm.edu

Gởi chúng tôi một lá thu:    
Office of the Attorney General
Consumer Assistance Program
109 State Street
Montpelier, VT 05609-1001

Điện tín: 802-304-1014
Last modified April 06 2017 01:56 PM

Contact UVM © 2018 The University of Vermont - Burlington, VT 05405 - (802) 656-3131