Green

Permit TypeFee
Yearly$370.00
30-Day$41.00

 

White

Permit TypeFee
Yearly$278.00
30-Day$31.00

 

Brown

Permit TypeFee
Yearly$186.00
30-Day$21.00