University of Vermont

University Communications

Events by Athletic - Hockey, Men's

Nov 16, 2013 to Dec 25, 2013

Prev MonthNext Month

Sat
Nov 16

Men's Hockey vs Providence

7:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Sun
Nov 24

Men's Hockey vs UMASS

4:00 pm to 7:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Fri
Nov 29

Men's hockey vs Maine

7:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Sat
Nov 30

Men's hockey vs Maine

7:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Sat
Dec 14

Men's Hockey vs St. Lawrence

7:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Tue
Dec 17

Men's Hockey vs Northeastern

7:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Prev MonthNext Month