University of Vermont

University Communications

Events by Athletic - Hockey, Men's

Nov 15, 2013 to Mar 1, 2014

Prev MonthNext Month

Fri
Nov 15

Men's Hockey vs Providence

7:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Sat
Nov 16

Men's Hockey vs Providence

7:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Sun
Nov 24

Men's Hockey vs UMASS

4:00 pm to 7:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Fri
Nov 29

Men's hockey vs Maine

7:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Sat
Nov 30

Men's hockey vs Maine

7:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Sat
Dec 14

Men's Hockey vs St. Lawrence

7:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Tue
Dec 17

Men's Hockey vs Northeastern

7:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Sat
Dec 28

Catamount Cup Men's Hockey

4:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Sun
Dec 29

Catamount Cup

4:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Fri
Jan 3

Men's Hockey vs Dartmouth

7:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Sat
Jan 4

Men's Hockey vs Yale

7:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Fri
Feb 14

Men's Hockey vs BC

7:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Sat
Feb 15

Men's Hockey vs BC

7:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Fri
Feb 28

Men's Hockey vs Lowell

7:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Sat
Mar 1

Men's Hockey vs Lowell

7:00 pm to 10:00 pm
PFG 131 (Ice Rink)

Prev MonthNext Month