University of Vermont

ࡱ> ( !"#$%&'R FTWorkbooky1SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 K\pPatience Whitworth Ba==PTLD>8@"1Verdana1Verdana1Verdana1Verdana1Verdana1Verdana1Verdana"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)        + ) , * ! ! ! ) ( !8  @ ) ( 8dq:Fc-2NWgFSWc-2NWgFSW̙̙3f3fff3f3f33333f33333\` Sheet1f)Group Tutoring Contact Sheet 7DUVM ID 7Course name & # 7 Professor 7Tutor(s) Name: 7T Co-op ID: 7Date: 7Name: Last, First 7 Hh"pthpYSZSZhpYU \\xpY$WZH8x uRh"}Yu3T}Yh""vh"Г0.HIZM>[Ch"v:&"v"vca?% hu\v7?xu^Lu=e!%uT!!7?xT!u/ xaR u^LaR xЅe!7?aR u/ aR x/7?vxaR wxHv]x&&Xvwg"xsg[CXw#:&wg"%v:&!=SÑv:&%!!(w9Av9A1'@wx4!%wxVx,8w^LOS Hw^LOS w/ xOS hwKw%wwOS !ڑ:w2 wX%w !T:xS wDXxxxXxxfXxx=SÑr!8x7T} & xT} xxx]x`xcc K 5&-0 dMbP?_*+%&?'?(?)?MD com.apple.print.PageFormat.PMHorizontalRes com.apple.print.ticket.creator com.apple.jobticket com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PageFormat.PMHorizontalRes 300 com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PageFormat.PMOrientation com.apple.print.ticket.creator com.apple.jobticket com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PageFormat.PMOrientation 1 com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PageFormat.PMScaling com.apple.print.ticket.creator com.apple.jobticket com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PageFormat.PMScaling 1 com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PageFormat.PMVerticalRes com.apple.print.ticket.creator com.apple.jobticket com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PageFormat.PMVerticalRes 300 com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PageFormat.PMVerticalScaling com.apple.print.ticket.creator com.apple.jobticket com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PageFormat.PMVerticalScaling 1 com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.subTicket.paper_info_ticket PMPPDPaperCodeName com.apple.print.ticket.creator com.apple.jobticket com.apple.print.ticket.itemArray PMPPDPaperCodeName Letter com.apple.print.ticket.stateFlag 0 PMTiogaPaperName com.apple.print.ticket.creator com.apple.jobticket com.apple.print.ticket.itemArray PMTiogaPaperName na-letter com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect com.apple.print.ticket.creator com.apple.jobticket com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect 0 0 3058.3333333333335 2400 com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect com.apple.print.ticket.creator com.apple.jobticket com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect -75 -75 3225.0000000000005 2475 com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PaperInfo.PMPaperName com.apple.print.ticket.creator com.apple.jobticket com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PaperInfo.PMPaperName na-letter com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect com.apple.print.ticket.creator com.apple.jobticket com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect 0 0 734 576 com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect com.apple.print.ticket.creator com.apple.jobticket com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect -18 -18 774 594 com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PaperInfo.ppd.PMPaperName com.apple.print.ticket.creator com.apple.jobticket com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PaperInfo.ppd.PMPaperName US Letter com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.ticket.APIVersion 00.20 com.apple.print.ticket.type com.apple.print.PaperInfoTicket com.apple.print.ticket.APIVersion 00.20 com.apple.print.ticket.type com.apple.print.PageFormatTicket Mz,, ` g(HH(dh "d??U } $} } $} } } } $} 5@%\@%? h@% h@ h@ h@ h@h@h@h@%h@Zh@3h@h@h@h@h@h@%h@%h@h@:h@h@%h@h@&      ~ W@                 @DV0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ h@!h@"h@%#h@$h@\%h@%&h@?'h@%(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@%/h@Z0h@31h@2h@3h@4h@  !!! """ ### $$$ %%% &&& ''' (((.$$$$$$$$$>@dd@ 7 ՜.+,0 PX| 'The University of Vermont Sheet1 Worksheets FMicrosoft Excel Sheet8FIBExcel.Sheet.8 Oh+'0 PXt 'Patience WhitworthPatience WhitworthMicrosoft Macintosh Excel@pL{@O7 {@DGPICTR HHR RHH2RR+o{skZosg:sgZso{sg:sg:s:swo{wk[wFSVgZkZVFSZc9gZ__BswV>FSFRkZwwgZwwN>gZkZV{F2gZ__H swwZ1g:sJs9swgZwVkZNgZgZkZV>cgZgZ__Bswo|FS9^wgZw{{gZwgZs{gZwg:%gZg:c9o{sgZsk[sgZsgZs2s{s{w{{w{wwsVkZss55sIo{co{kZwkZcRRkZo{BB{g9kZg9o{VckZg9wcg9{kZ1JRs^{o{kZkZg9)Jsg9^{cs!c{5B9JRg9o{cw^{-kVwwsccRsJR=NsJR=%)RB9!o{Z%))JVJRBs!51JR-k%)^!9=V=%)F11kZ=F1JR-k19 cZkZB!B!NsVR{R91^%)JR11F1wwsccRs^R=Vo{R1%)RZ11RJRBR!F1BF1=1ZB=Vs!=9kZR^V^%)1ckZg99=ckZ!cwRJR9V%)RNsV cNsR-kVwws^^s^F1^g9o{ZF1wg9NsRZ%)Ns=kZg9ZRZwJRsNsRRg9o{V{Zo{5sZF1kZcF1scsVNsg9NsRg9o{F1g9g9Ns{NsJRsco{Z{ZF1o{g9F1ckZJRww-o{osk{{o{c{o{JR^{s{s{-o{soVg:so{{s{s{s{s{*s{w9swwww(sZc9swwww*so|>Rswwww"o{wo{{wwws9k{o|Zg:o|k{w{w{s{s{s{s{s{nso9s{1Vo{sg91wg9sso{o{1csB^g9ZJRg9g9{kZ{wckZwwwwpsZFS$ss-kw-k5V!JR=!F15F1ZVVw-kc%)F1=Z%)=JR!VJRwwwwrs{_>$ss-k{g9Ns-k)JF1cVVc)J=o{5cF11F1%)V9%)^F1%)=c5wwww>s{w{s{9{F1o{{wwww'kZk{g:k{kZwswRNswo{wTs_B2sNs-kJR{s ww{wwo{c!1Ns{{wwwwXso|N>s!1NsB^%)%)F11!c^wwwwXswg:>s)JF1R!5Zwo{)J%)F19!wkZB-kccwwwwRsss{Zso{c g9kZR=sw^scg9wswwww+g:c:c9swkZkZwo{wJRF1wo{w(s{Z^{swwwwBsJtk{ s!-k1sZw!csckZwwwwBsNJt s!{c-k9Z%)^BwwwwBss9 s!JR%)915)JZ=cNswwwwBsg:w so{kZwkZswkZwc{o{wwww!kZk[gZwswRNswo{w*swJSZswwww*s_JtNswwww,skZZFS{swwww(sg9k[swwwwkZg[gZwsws{s ss ss sssVVwssNssZossVskZk{kZw{,owwZ^ws{wwws*s{FSFSswwww,swNt>{swwww,swNN{swwww%o{osk{{s{s{s{s{Ao{sZc9so{{w{s{s{w{o{{s{s{{w{skZZFRws-ko{!NsR!o{c1F1wwcBVBcV{^ZcskZVg9!o{RskZVJR9 -k5^=g9g9o{VV1{ wwo{!5o{Vo{swN9ssZ-k5R)J!wwc-kBF1V!%)F19%)^V!^-k91JRB -k1g9%))JR)J1R5 wwRJRF1R!s{ZJtsB19g9VRs)Jo{c1R*wwg9JR=F1%)1Z59cB1=g9=599=B!Z)JBs9s-k1{F1%)^%)w wws%)1R19(o{wo{{wwVws%k{o|k{w{s{s{s{s{ sswwww,ss{o{swwww>so{B2>Zg:s1-k^!9swwww<sFR{B2o{Rs%)1B9%)o{wwww>so{>wJtNo|sV1kZ9)Jo{wwww#o{wk[skZo{skZkZs!k[o|cZR{ZV{VZ sswwww,s{{swwww.so{B2k{B2swwww,sFRFRswwww0 sk{9wk[9wswwww s{swwww#gZg[ZJRNsF1wNsJRwJRNs sswwww,s{{wswwww0 sk{B2g9FSoswwww.sFRFS{swwww0 sw>{>^{swwww0 ssk[wk[k[{swwww gZZJRNsF1wNsJRwJRNs"s{swwww@oCompObjT

Last modified August 11 2014 01:11 PM

Contact UVM © 2016 The University of Vermont - Burlington, VT 05405 - (802) 656-3131